58e3cfd777557.jpg

Fejlesztene, de nem látja a megoldást?

2016-11-15


Fejlesztene, de nem látja a megoldást? - 0% Kamatú Hitelprogram

Új dolgozókkal bővítene? - Gyakornoki program


 

0% kamatú KKV Hitelprogram


Kölcsön felhasználása:

tárgyi eszköz beszerzés

használt eszköz beszerzés

immateriális javak beszerzése

építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés

gépjármű beszerzése (nem személy)

készletbeszerzés (a teljes projektköltség 30%-ig.)


Az alábbi turisztikai fejlesztési projektek is Támogatásban részesülhetnek:

szálláshely-fejlesztés

vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése

nagy vonzerejű fürdők fejlesztése

tematikus parkok kialakítása és fejlesztése

a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések, ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus fejlesztését is

üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület) helyszíneken

Kölcsön összege: 1-600M Ft

Kölcsön kondíciói:

Kamata: 0%

Kezelési költség: Nincs

Rendelkezésre tartási díj: Nincs

Előtörlesztési díj: Nincs

Késedelmi kamat: Ptk. szerint

A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítási díj: Fennálló hitelösszeg 1,5 %-a, de minimum 50.000 Ft

Kölcsön futamideje:

új ingatlan Beruházás, felújítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év

immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év

új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig

használt eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év

 

 
 

Gyakornoki program pályakezdők támogatására


 
A Program célja:


A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban4 vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.


Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósuló projektek.
 


Elszámolható költségek:


A célcsoporttag havi munkabérének a foglalkoztatás és tovább foglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, 2016. évben a bruttó 129.000 forintot, de az elszámolt havi munkabér nem haladhatja meg a legfeljebb bruttó 200.000 forintot. Azaz az egy gyakornok havi munkabérére elszámolható összeg legalább bruttó 129.000 forint, de legfeljebb bruttó 200 000 forint összesen legfeljebb 9 hónapig.
A támogatást igénylő az előző pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, azonban a konstrukció keretében támogatást ebben az esetben is legfeljebb bruttó 200.000 forint/hó összegben vehet igénybe, vagyis az efölötti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.
A vis maior esetben a kieső gyakornokot érintően a számára folyósított ellátás munkáltatót terhelő költségei a gyakornok pótlásáig elszámolhatóak.


Célcsoporttal szembeni elvárások:

A célcsoport tagjaival (a gyakornokokkal) szemben támasztott alábbi feltételek mindegyikének együttes teljesülése szükséges:

25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor

iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket

a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik

a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően

a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott Igazolás

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 900 000 Ft maximum 30 000 000 Ft.

A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 100 %-a (csekély összegű támogatási kategória esetén).