59ff482243337.jpg

KKV Hitelprogram

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram GINOP-8.3.1-16Összefoglaló


Saját forrás

A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a – kivéve használt gépjármű beszerzés, ahol minimum 20 %.

Kölcsön típusa

Éven túli lejáratú Kölcsön. A készletbeszerzések összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a Kölcsön összegének 30%-át.

Kölcsön összege: Min. 1 MFt – Max. 600 MFt

Kölcsön devizaneme: HUF

A Kölcsön felhasználása
 •  tárgyi eszköz beszerzés
 •  használt eszköz beszerzés
 •  immateriális javak beszerzése
 •  építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés
 •  ingatlanvásárlás. (Az ingatlanvásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a Projekt összes elszámolható költségének 2%-át.)
 •  készletbeszerzés

Készletbeszerzés legfeljebb a Kölcsön összegének 30 %-a erejéig finanszírozható azzal, hogy a levonható ÁFA nem finanszírozható.

Az alábbi turisztikai fejlesztési projektek is Támogatásban részesülhetnek:
 • szálláshely-fejlesztés;
 • vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése;
 • nagy vonzerejű fürdők fejlesztése;
 • tematikus parkok kialakítása és fejlesztése;
 • a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések, ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus fejlesztését is;
 • üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület) helyszíneken.

Gépjármű vásárlás az alábbiak szerint finanszírozható:
TEÁOR kód alapján a cég legyen finanszírozható – az alábbi TEÁOR tevékenység szerint eleve kizárt ágazatok:
 • TEÁOR’03 60.24 közúti teherszállítás
 • TEÁOR’08 49.41 közúti áruszállítás

Más TEÁOR tevékenységet folytató cégek szállítóeszköz, gépjármű beszerzése nem tiltott azzal, hogy személygépjármű beszerzése nem megengedett a Hitelprogram keretében.
 •  a támogatás kizárólag a Program keretében nem kizárt tevékenységek körében hasznosuljon,
 •  a hitel maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a,
 •  a vállalkozás erre jogosult képviselője nyilatkozattal támassza alá, hogy a gépjárművásárlás a vállalkozás működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges,
 •  CASCO biztosítás megkötése szükséges, (az MFB Zrt. zálogjogosultsági feljegyzésével a biztosítási kötvényen, illetve szerződésen)
 •  a gépjárműnek meg kell felelnie az európai kibocsátási normáknak.

Hiteldíjak
Kamat: 0 %/év
Kezelési költség: Nincs
Rendelkezésre tartási díj:
Nincs Előtörlesztési díj: Nincs
Késedelmi kamat: Ptk. szerint
A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítási díj: Fennálló hitelösszeg 1,5 %-a, de minimum 50.000 Ft.

Futamidő alakulása
 •  új ingatlan Beruházás, felújítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év,
 •  immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év,
 •  új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig
 •  használt eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év


Biztosítékok

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

 •  ingatlan jelzálog,
 •  ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten),
 •  fizetési számla követelésen alapított óvadék ,
 •  gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége,
 •  egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.


A Beruházás tárgyát kötelező bevonni a biztosítéki körbe.